ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส เรามุ่งเน้นประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และเด็ก ๆ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ของเรา คือ "สร้างคนดีเหนือสิ่งใด"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ผลงานของคนไทยที่ชื่อ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

sathyasai

ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว

sl7

วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ.55 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนสัตยาไสและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงเกษตรโรงเรียนสัตยาไส เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ท่านที่มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวสามารถนำอุปกรณ์ในการเกี่ยวข้าวมาเองได้จะดีมาก ๆ ครับ และท่านใดมีจิตศัทธาจะนำอาหาร(มังสวิรัต) มารับประธานร่วมกันก็ยินดีครับ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ครับ

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำ ปี 2556

ข้อกำหนดต่างๆ ในการรับสมัครนักเรียนใหม่ที่จะเข้าศึกษา


ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆในการรับสมัคร
   
ชั้นและจำนวนที่รับ
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน             ( รับจำนวนจำกัด )
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามจำนวนที่ห้องขาด ( รับจำนวนจำกัด )
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามจะนวนห้องที่ขาด ( รับจำนวนจำกัด )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. นักเรียนทั้งชายและหญิง เป็นนักเรียนประจำ
  2. อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา
เอกสารประกอบการรับสมัคร
  1. แบบฟอร์มใบสมัครของโรงเรียนสัตยาไส
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
  4. สมุดประจำตัวนักเรียนที่แสดงผลการเรียนเดิม ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
  5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สถานที่รับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่
ตึกอำนวยการโรงเรียนสัตยาไส ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

 
วันเวลาที่รับสมัคร รับสมัครนักเรียนใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปีการศึกษา

 
วิธีการคัดเลือกและวันคัดเลือกนักเรียนใหม่

คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ประกาศและแจ้งวันและเวลาในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในภายหลัง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 036-790041-9 โทรสาร 036-790050
 

กำหนดวันประกาศผล
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ประกาศผลภายในเดือนมีนาคม ณ โรงเรียนสัตยาไส ทางเว็บไซต์ www.sathyasai.ac.th
  หรือแจ้งทางโทรศัพท์
วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะดำเนินการกำหนดวันรวมทั้งเอกสารที่จะใช้ในวันมอบตัว
และจะแจ้งให้ นักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ทราบในภายหลัง
โปรดติดตามข่าวสารได้ที่  
www.sathyasai.ac.th
 
ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ เนื่องด้วยทางโรงเรียนมีนโยบายไม่เก็บค่าเล่าเรียน
ดังนั้นท่านผู้ปกครองจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายของนักเรียน โดยจ่ายตามความเป็นจริง ประมาณ 11,000 บาท ต่อเทอม ค่าแรกเข้า 3,000 บาท
อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าทัศนศึกษา 
(ค่าเครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน ผู้ปกครองเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่รวมกับค่าใช้จ่ายเบื้องต้น)

 
กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะใช้ช่วงเวลาก่อนวันเปิดเทอม ประมาณเดือนพฤษภาคม 1 สัปดาห์
ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ณ โรงเรียนสัตยาไส

 
การเปิดภาคเรียน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 กลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ต้นเดือนพฤศจิกายน-ปลายเดือนมีนาคม

 

                                                                              ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนสัตยาไส


ตัวอย่างชุดนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
   

ตัวอย่างชุดพละ

ระดับประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่3 ระดับประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่6
   

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสัตยาไส 99 หมู่ 2 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 036-790041-9  โทรสาร. 036-790050

 

กำหนดการสอบคัดเลือก รอบ 2 (สัมภาษณ์)

ประกาศ
เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือก รอบ 2 (สัมภาษณ์) 
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก(ข้อเขียน) ทุกท่าน
ขอแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือก รอบ 2 (สัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้
15 มีนาคม 2557
07.30-08.30 น. รายงานตัว ตึกอำนวยการ
09.00- เป็นต้นไป พิธีเปิดค่าย โรงอาหาร
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ห้องประชุม(อาคารเรียน ชั้น 2)
09.00-09.30 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมนันทนาการ โรงอาหาร
10.00-12.00 น. สอบข้อเขียนนักเรียน อาคารเรียน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โรงอาหาร
13.00-14.00 น. นักเรียนเข้ากิจกรรมตามฐาน ตึกภาษาอังกฤษ
17.00 น . รับประทานอาหารเย็น โรงอาหาร
18.00 น. นักเรียนเข้าหอพักพร้อมครูผู้ดูแล หอพักนักเรียน
ผู้ปกครองพักผ่อนตามอัธยาศัย หอพักผู้ปกครอง
19.00 น. พบชมรมผู้ปกครองและครูฯ(เฉพาะผู้ปกครอง) ห้องพระ(ตึก 84)
16 มีนาคม 2557
05.45-07.00 น. สวดมนต์ ทำสมาธิ / กายบริหาร ห้องพระ(ตึก84)
07.15-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า โรงอาหาร
08.00 เป็นต้นไป สัมภาษณ์นักเรียน ห้องประชุม(อาคารเรียน ชั้น2)
หมายเหตุ : ผู้ปกครองและนักเรียนที่สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วสามารถเดินทางกลับได้ทันที
อนึ่ง : การเข้าค่ายสอบรอบนี้ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนจัดเตรียมเสื้อผ้า,ของใช้ส่วนตัวและเครื่องนอนแยกกัน สำหรับนักเรียนเตรียมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาด้วย เพื่อใช้ในการสอบข้อเขียน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557

   

รางวัลเกียรติยศ "โรงเรียนถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

รางวัลเกียรติยศ "โรงเรียนถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โรงเรียนสัตยาไส

โรงเรียนสัตยาไส เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ "โรงเรียนถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ระดับมัธยม ของโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555-2556 ภายใต้แนวคิด"ตามรอยเท้าพ่อ..กับฮอนด้า" จาก พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี วรราชาทิดามาตุ ที่ บางนาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ตึกบางนาทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด

1234582_613727025367540_332350599_n


 

แตงโมปลอดสารพิษ จากแปลงเกษตรอินทรีย์

แตงโมปลอดสารพิษจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ณ โรงเรียนสัตยาไส   

หน้า 1 จาก 18

add

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส

สมาชิกหรือผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจการชมรมผู้ปกครองฯ

ชื่อบัญชี  ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตยาไส
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาลำนารายณ์ ประเภท ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่  345-0-68578-3